Archív  
 
„Nevědomý spolupracovník“
 

V září t. r. jsem obdržel přístup k osobnímu svazku prof. dr. Jana Křena uloženému v archivu ministerstva vnitra ČR pod krycím jménem DOCENT a reg. číslem 4111.

 

Složka má něco kolem 1600 listů z doby od března 1972 až do května 1992. Zpracování tohoto množství materiálu si zřejmě vyžádá delší dobu.

 

Mezitím zveřejňuji pět dokumentů z roku 1984, které se váží k době návratu prof. Křena a jeho přítele doc. Václava Kurala z jednoročního pobytu v Brémách. Jsou to dokumenty, které samy o sobě dávají náhled do jejich činnosti po zhroucení Pražského jara:

 

1  Záznam o schůzce Dr. Jana Křena s kpt. JUDr. Františkem Hakem dne 22. 8. 1984.

 

2  Dopis Dr. Kurala a Dr. Křena ministru vnitra, 13. září 1984.

 

3  Informace o pohovoru s Dr. Křenem a Dr. Kuralem, 15. 10. 1984.

 

4  Záznam ze dne 29. 10. 1984 – reakce Jiřího Čutky, bývalého tajemníka Čestmíra Císaře, na návrat Dr. Křena a Dr. Kurala z Brém.

 

5  Na konci osobního svazku prof. Křena se nachází memorandum Jaroslava Bašty, předsedy Nezávislé komise při FMV, ze 14. května 1992 s nálezem, že prof. Křen nebyl vědomým spolupracovníkem Státní bezpečnosti.

 

 

 

 

 

-0-0-0-0-0-0-

 

 

X. správa SNB

1. odd.    1. odb.                     V Praze dne 27. 8. 1984

 

                                                   P R V O P I S E M !

                                   

                                                        Počet listů: 5

 

Z Á Z N A M

 

Dne 22. 8. 1984 mě v 8.05 hodin telefonicky kontaktoval doc. Dr. Křen Jan, DrSc., objekt akce DOCENT, číslo sv. 4111. Oznámil mi, že se dne 16. 8. 1984 natrvalo vrátil z ročního působení na brémské univerzitě, kde působil spolu s dr. Václavem Kuralem, CSc. Současně mě požádal o osobní setkání.

 

Kontakt se jmenovaným se uskutečnil tentýž den v 11.30 hodin v denní vinárně Korzo na Václavském náměstí. V jeho průběhu mě Křen informoval o následujících skutečnostech:

Svůj pobyt v Brémách ukončil o několik týdnů dříve než dr. Kural, který ještě očekává krátkou návštěvu své manželky. Důvodem k návratu do ČSSR byl především jeho zdravotní stav a celková únava. Václav Kural svůj pobyt ukončí ve druhé polovině měsíce září t. r.

 

Celkový výsledek roční mimořádné profesury v NSR byl podle slov Křena velmi pozitivní. Jejich pedagogická činnost byla německou stranou hodnocena vysoce. Úspěchem bylo také zorganizování kolokvia na téma česko-německé vztahy v 19. století, které se uskutečnilo v červnu. Ze strany německých historiků bylo konstatováno, že je škoda, že se tohoto kolokvia nezúčastnil také s. Plevza, jenž byl pozván. Jeho omluva však nebyla vykládána nijak dvojsmyslně a všichni uznali, že má hodně starostí s přípravou oslav SNP.

Velmi dlouho dr. Křen hovořil o údajně velmi špatné situaci v oblasti německé bohemistiky, která je podle jeho slov v naprostém úpadku. V západoněmeckých vědeckých zařízeních je naprosto běžným jevem, že pracovníci zabývající se seriózně otázkou bohemistiky, radši přecházejí do oblasti polonistiky. Důvod tohoto stavu však Křen vidí v nezájmu čs. vědeckých zařízení o bližší spolupráci s německými partnery. V souvislosti s tímto faktem se oba jmenovaní údajně setkali s tím, že výzkumem české kultury, historie apod. se zabývají převážně osoby zaměřené konzervativně, pravicově a v mnoha případech i revanšisticky, se silným protičeskoslovenským smýšlením, které výsledků své práce využívají k útokům proti Československu.

 

Ke svým stykům na čs. občany žijící trvale v zahraničí, uvedl Křen, že se je snažil omezit na minimum. Podle jeho slov se pouze několikrát setkal s Michalem Reimannem, v Amsterodamu navštívil Kahana a dvakrát se setkal s čs. vystěhovalcem dr. Karlem Bartoškem, který podle jeho slov přijel na několik dní do NSR. O osobní setkání s nimi měl dále zájem např. Vilém Prečan, který několikrát telefonicky žádal o schůzku, dále pak Zdeněk Hejzlar. V těchto případech se však, jak Křen uvedl, omluvili, že nechtějí porušit slib, který dali při svém rozhovoru s ministrem vnitra. V této souvislosti se Křen o čs. emigraci v NSR vyjadřoval se značným despektem.

 

Na otázku, zda brémská univerzita počítá s dalšími pozváními pro některé čs. historiky, kteří by měli přednášet otázky česko-německých vztahů na roční profesuře, odpověděl Křen, že pokud ví, tak nikoliv. Toto je ovlivněno především špatnými finančními možnostmi brémské univerzity, které byly po změně vládní koalice v NSR sníženy státní dotace.

 

Další rozhovor byl veden k Výzkumnému středisku pro nezávislou literaturu a společenská hnutí ve Východní Evropě, jež působí v rámci univerzity. V této souvislosti mě Křen informoval, že finanční prostředky na vytvoření tohoto „výzkumného“ střediska poskytla firma Volkswagenwerke, v současné době je však ze strany univerzity vyvíjena snaha o osamostatnění střediska, včetně změny jejího názvu. V čele střediska stále stojí prof. Dr. Wolfgang Eichwede, který řídí kolektiv asi šesti pracovníků. Do jarních měsíců t. r. mezi ně patřil i čs. emigrant Brousek, který zpracovával českou „nezávislou“ literaturu. Z rodinných důvodů však jmenovaný přešel do Západního Berlína, kde trvale žije jeho rodina. Podle Křena se však počítá s tím, že od podzimu se začne zpracováváním české literatury zabývat dr. Bok, bývalý brémský středoškolský profesor.

 

V této fázi rozhovoru se dr. Křen snažil dokázat snahu vedení střediska, aby jejich činnost nebyla ovlivňována emigracemi ze socialistických států, které se údajně snaží do vnitřních záležitostí střediska zasahovat. Projevem toho byl např. vážný konflikt mezi prof. Eichwedem a čs. emigranty Mlynářem a Prečanem.

 

V další části rozhovoru mě dr. Křen informoval, že navštívil ředitelství Vodních zdrojů Zličín, kde se předběžně informoval na možnost obnovení pracovního poměru. Zde mu bylo sděleno, že může spolu s dr. Kuralem v průběhu měsíce září nastoupit. K tomuto jmenovaný sdělil, že jemu osobně by asi nejvíce vyhovovalo nastoupit opět jako čerpač vody na maringotku, neboť je mu jasné, že s nějakou vědeckou činností zřejmě počítat nemůže a být zaměstnán v nějakém archivu jako administrativní pracovník by se mu nelíbilo. Současně však upozornil na to, že ze strany brémské univerzity bude pravděpodobně v jejich prospěch intervenováno, on s Kuralem však nechce, aby tato intervence byla brána jako nějaký nátlak. V této souvislosti mě Křen požádal, abych toto stanovisko tlumočil svým nadřízeným a případně mu sdělil, zda nejsou k tomuto řešení nějaké výhrady.

 

V závěru kontaktu byl dr. Křen upozorněn na to, že nyní, po návratu do ČSSR je stále brán jako signatář CHARTY 77 a že záleží pouze na něm, jaký vztah k němu čs. Bezpečnost zaujme. Na toto dr. Křen odpověděl, že on sám hodnotí vztah FMV k jeho osobě jako dobrý a má zájem na tom, aby se ani v budoucnosti nezměnil. Proto on osobně nechce zavdat žádnou záminku k jeho změně. To údajně vyjádří i v dopise ministrovi vnitra, který napíše po návratu Kurala z NSR a ve kterém chce jednak poděkovat za umožnění cesty do Brém, jednak s. ministra informovat o průběhu pobytu. Obdobný dopis napíše i s. Obzinovi. Další zprávu, tentokrát odborného charakteru, chtějí zaslat ČSAV.

 

S dr. Křenem bylo předběžně domluveno, že se uskuteční další kontakt, který se bude týkat jeho pobytu v ČSSR a především jeho pracovního zařazení.

 

Z á v ě r :

 

V průběhu celého kontaktu s dr. Křenem byla evidentní jeho snaha ukázat dobrou vůli a zájem vycházet s orgány FMV bez komplikací. Proto i na položené otázky odpovídal vcelku ochotně. Otázkou je serióznost jeho informací, kterou si není ve většině případů možnost ověřit.

 

Na základě tohoto kontaktu navrhuji uskutečnit další kontakt se jmenovaným, tento však provést až v průběhu měsíce září, aby byla ztížena případná intervence z NSR, vycházející z konkrétní situace Křena. Lze totiž předpokládat, že dr. Kural, který zůstal zatím v Brémách, bude ve spojení s Křenem a přes jeho „skromnost“ v otázce pracovního zařazení se bude snažit cestou intervence zajistit možnost vědecké práce obou jmenovaných na některém historickém ústavu.

 

Současně navrhuji zajistit v n.p. Vodní zdroje Zličín znovupřijetí Křena a Kurala do pracovního poměru a v případě Křena i pověření funkcí vedoucího jednoho kolektivu čerpačů.

 

Vypracoval:                           Ved. st. ref. spec. 1. odd.

kpt. RSDr. Kuchálik Pavel            kpt. JUDr. Hak František

 

 

-0-0-0-0-0-

 

 

 

Praha 13. září 1984

 

Vážený soudruhu ministře, *

 

Po návratu z ročního hostování v profesorském sboru Univerzity v Brémách považujeme za svou povinnost poděkovat Vám za rozhodnutí, jež pro naši práci vytvořila vcelku dostačující prostor. Roční zkušenost nám umožňuje s jistotou říci, že to v příslušných vědeckých i politických kruzích NSR vzbudilo velkou pozornost a bylo též vysoce oceňováno. I když současné mezinárodní okolnosti nejsou nejpříznivější, zachovává si tento impuls – aniž bychom se my sami chtěli přeceňovat – význam i pro budoucnost.

Naše zkušenost snad též potvrzuje, že iniciativy tohoto druhu mohou mít i politicky pozitivní výsledky. Stejně jako byly dodrženy podmínky vůči nám, můžeme i my snad říci, že zmíněné podmínky byly dodrženy i z naší strany, třebaže to vždy nebylo snadné. I když náš případ má jistě jen omezený význam. Zdá se nám přesto důvodem k zamyšlení – z naší strany i z hlediska našich státních orgánů. Náš pobyt, který ve vší skromnosti můžeme označit za vědecky úspěšný, státním zájmům ČSSR jistě neuškodil, ale spíše prospěl – při nejmenším oživením povážlivě upadlého zájmu tamní vědecké obce o čsl. problematiku, jež má větší možnosti než by se dalo předpokládat.

Pokud byste uznal za vhodné a pokud by Vám to Vaše povinnosti dovolily, byli bychom rádi, kdybyste nás mohl nakrátko přijmout, abychom Vám mohli osobně poděkovat (též za blahovolný postoj k návštěvám našich rodinných příslušníků) a event. i Vás informoval o našich zkušenostech; do historické i současné německé problematiky jsme měli možnost nahlédnout z vnitřního hlediska a z postavení, které není vždy obvyklé.

 

Se srdečným pozdravem

                                                              Dr. Václav Kural

 

                                                              Dr. Jan Křen

 

*  Vratislav Vajnar

 

-0-0-0-0-0-0-

 

 

X. správa SNB

Odbor: 1.         odd. 1

Operat. pracovník: kpt. RSDr. Kuchálik P.

Agent

Č. svazku 13867   kr. jméno FILIP

 

Z Á Z N A M  číslo 34/84

 

Reagence Jiřího Čutky na návrat Jana Křena a Václava Kurala do ČSSR.

 

Schůzka uskutečněna dne  23. 10. 1984 

 

Popis. Událost se stala dne   22. 10. 1984

 

Dne 22. 10. 1984 hovořil Pramen se signatářem CHARTY 77, PhDr. Jiřím Čutkou. Jmenovaný Pramene informoval, že bývalí historici Jan Křen a Václav Kural, kteří se po ročním působení na brémské univerzitě vrátili do ČSSR, nastoupili počátkem měsíce října opět do n. p. Vodní zdroje Zličín.

 

V této souvislosti hovořil Čutka dosti dotčeně o tom, že oba jmenovaní byli zařazeni na velmi výhodná místa tzv. režimního čerpání, čímž získají hodně volného času pro svou historickou práci. On sám by velmi rád toto místo získal pro jeho výhodnost.

 

Podle Pramene Čutka nepřímo naznačil, že Křen s Kuralem mají až podezřele mnoho výhod a že vztah st. orgánů vůči nim je zřejmě jiný než vůči jiným členům tzv. čs. opozice.

Dále Čutka hovořil o celkovém efektu z pobytu obou bývalých historiků v NSR. Tento pobyt byl po odborné stránce velmi úspěšný a ze strany univerzity byl vysoce hodnocen. O to větší je podle Čutky údiv německých historiků, že Křen s Kuralem po svém návratu nastoupili opět jako dělníci ke svému bývalému podniku. Čutka přímo uvedl, že Československo má z tohoto na Západě velikou ostudu.

2. Význam poznatku je v tom, že uvádí názory Čutky na osoby bývalých historiků Kurala a Křena a především že signalizuje možnost roztržky vyplývající z výhodnějšího umístění obou jmenovaných v n. p. Vodní zdroje Zličín.

3. Poznatek není dokumentován.

4. Poznatek bude předán na 2a. odbor S-StB Praha k dalšímu případnému využití, dále do akcí DOCENT a PAVEL, v nichž jsou vedeni Křen a Kural.

5. Čutka Jiří, nar. 6. 1. 1930 České Budějovice, bývalý tajemník Č. CÍSAŘE, nyní čerpač n. p. Vodní zdroje Zličín, bytem Praha 6, Leninova 114, zájm. osoba 2a. odb. S-StB Praha.

Křen Jan, nar. 22. 8. 1930 Praha, bývalý historik, nyní čerpač n. p. Vodní zdroje Zličín, bytem Praha 6, Hradešínská 47, objekt akce DOCENT 1. odd. 1. odb. X. správy SNB.

Kural Václav, nar. 25. 6. 1928 Plzeň, bývalý vojenský historik, nyní čerpač n. p. Vodní zdroje Zličín, bytem Praha 10, Říčany, Kaštanová 66, objekt akce PAVEL, 1. odd. 1. odb. X. správy SNB.

6. Zprávu předal pověřený a zkušený agent a i když její serióznost není prověřena dalšími zpravodajskými zdroji, je ji možno považovat za věrohodnou.

 

Vypracoval:                           Ved. st. ref. spec. 1. odd.

kpt. RSDr. Kuchálik Pavel          kpt. JUDr. Hak František

 

 

 

-0-0-0-0-0-0-

 

 

Příloha k čj. VN-003165/1-1/84

 

I N F O R M A C E

 

Dne 15. 10. 1984 se v budově Obvodní správy SNB Praha 10 uskutečnil pohovor s objekty akcí DOCENT a PAVEL, dr. Janem Křenem, DrSc. A Dr. Václavem Kuralem, CSc. Cílem tohoto pohovoru, který se konal z pokynu MV ČSSR, bylo reagovat na dopis obou jmenovaných ministrovi, ve kterém děkovali za umožnění studijního pobytu v NSR a zároveň žádali o přijetí u MV, aby ho mohli informovat o svém pobytu.

 

V souladu s rozhodnutím MV, bylo Křenovi a Kuralovi sděleno, že je s. ministr nepřijme, neboť není o čem hovořit. Zároveň jim bylo sděleno, že pokud chtějí s. ministra informovat o některých otázkách, týkajících se situace v NSR, mohou toto učinit písemně a materiál předat cestou orgánu SNB, který je s nimi ve styku. K tomuto jmenovaní uvedli, že poznatky, na které chtěli upozornit, jsou sice odborně historického charakteru, oni však chtěli především upozornit na povážlivě špatný stav bohemistiky v západoněmeckých vědeckých zařízeních. Podle jejich názoru praktická absence jakýchkoliv vztahů a spolupráce našich vědeckých ústavů na levě orientovanou část západoněmecké vědecké veřejnosti vytváří větší prostor pro aktivizaci revanšistických sil, zabývajících se otázkou Československa, mezi jejich klasické představitele patří např. Friedrich Princ, či princ Lobkowitz z mnichovské univerzity. Podle jmenovaných je úroveň vědeckých vztahů mezi ČSSR a NSR na velmi nízké úrovni a čs. aktivita v tomto směru je nejslabší ze všech socialistických států. Vzhledem k tomu, že nebudou ministrem vnitra přijati, budou o těchto otázkách pravděpodobně písemně informovat ČSAV, i když vzhledem k političnosti tohoto problému není akademie tou nejkompetentnější institucí.

Ke své osobní situaci Křen s Kuralem uvedli, že v minulých dnech oba nastoupili do n. p. Vodní zdroje Zličín.

 

V současné době je Křen zařazen na pracoviště v Kolíně a Kural na pracoviště ve Velvarech.

 

Dr. Křen dále uvedl, že se žádným způsobem nechce dostat do konfliktu s orgány Bezpečnosti a ačkoliv je sign. CH-77, nebude svoji činnost v tomto směru aktivizovat. V současné době se chce pouze písemně vyjádřit ke sporům bývalých historiků o hodnocení otázky stavu čs. historiografie. Zde hodlá podpořit stanovisko, vyjádřené v tzv. antidokumentu Miloše Hájka, Hany Mejdrové, Milana Otáhala a Jaroslava Opata.

V závěru rozhovoru jmenovaní informovali, že v následujícím období budou zřejmě dostávat pozvání na různé vědecké akce (kolokvia, semináře) z NSR. Dr. Křen již dostal pozvání od prof. Dr. Eberharda Kolba z Historisches Kolleg v Mnichově na kolokvium na téma „Cesta k válce 1870“. Jmenovaným profesorem byl požádán o zpracování příspěvků na téma „České země v krizi 1870-1871“. Křen uvedl, že si podal žádost o povolení cesty, že však na ní netrvá.

 

Jediný požadavek, který v průběhu pohovoru zazněl, byla prosba o vystavení potvrzení, že jejich roční pobyt v NSR byl legální, se souhlasem čs. orgánů. Podle nich ho potřebují jednak pro vystavení tzv. zápočtového listu zaměstnavatelem, jednak pro budoucnost, kdy již nebudou mít cestovní pasy. K tomuto jim bylo odpovězeno, že orgány Bezpečnosti, které s nimi jednají, nejsou k vydávání podobných tvrzení kompetentní, že však jejich prosba bude tlumočena.

 

Při ukončení pohovoru oba jmenovaní prohlásili, že v případě potřeby se na ně mají orgány Bezpečnosti kdykoliv obrátit.

 

Průběh hodinového pohovoru byl zvukově dokumentován.

 

 

 

 

-0-0-0-0-0-0- 

 

 

 

 Č. j.: NK – 16 /S-92        

 

                                       V Praze dne 14. května 1992

 

 

 

Věc: Žádost o vyznačení v evidencích

 

Nezávislá komise při FMV v řízení ve věci návrhu pana(í)

 

                         Prof. Dr. Jana   K ř e n a

nar.:                  22. 8. 1930

bytem:              Praha 10, Hradešínská 47

 

vydala pod čj. NK-16/S-92   N Á L E Z , ve kterém rozhodla, že nebyl(a) vědomým spolupracovníkem Státní bezpečnosti, tedy osobou vedenou v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 451/1991 Sb.

Z těchto důvodů Vás žádám, abyste tuto skutečnost, ve smyslu § 13 odst. 5 výše citovaného zákona,  v y z n a č i l i  ve všech evidencích a podkladech s tím, že s těmito evidencemi a podklady nelze ve vztahu k občanovi dále nakládat.

 

Předseda

Nezávislé komise při FMV

Jaroslav   B A Š T A 

 
Titulní strana svazku Jana Křena (DOCENT) (281 kB)

20. 11. 2005